عصمت پیامبران در قرآن
51 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه الزهرا سلام الله علیها مبارکه
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : ح.مالکی
عصمت،ملکۀ نفسانی نیروندی است که در سخت ترین شرایط هم انسان را از ارتکاب گناهان باز می دارد. ملکه ای که از آگاهی کامل و دائم به زشتی گناه و ارادۀ قوی بر مهار کردن تمایلات نفسانی، حاصل می گردد و چون چنین ملکه ای با عنایت خاص الهی، تحقق می یابد، فاعلیت آن به خدای متعال نسبت داده می شود و گرنه چنین نیست که خدای متعال، انسان معصوم را جبراًاز گناه بازدارد و اختیار را از او سلب کند. عصمت کسانی را که دارای مناصب الهی هستند و به معنای دیگر نیز به پروردگار، نسبت داده می شوند و آن این که او مصونیت او را تضمین کرده است. نظر به این که تحریفات و شبهاتی در این زمینه وارد شده است تا در طی این رساله به برخی از آنها اشاره کرده و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به هدف اصلی خود که اثبات عصمت پیامبران در قرآن که اساس فهم بهتر عقاید و اعتقادات است برسد.