جنین شناسی در قرآن
53 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : ذبیحی
• چکیده مطالب: یکی از موضوعات برجسته اعجاز علمی قرآن کریم علم جنین شناسی می باشد، که در این تحقیق به موضوع پیدایش و آفرینش جنین و سیر تکامل آن از منظر قرآن کریم پرداخته می شود. بطوری که با واکاوی نقطه آغاز حیات انسان و مراحل پیچیده و حساس آن که با زبان شیوا و قابل درک، در قرآن بیان گردیده به عظمت آفریدگار پی برده می شود. در این تحقیق ابتدا موضوع و ضرورت و روش و ساختار تحقیق و موارد مربوط به کلیات، بیان می گردد. و بعد در مورد جنین و علم جنین شناسی و تاریخچه آن بحث می گردد و درادامه بیان می شود که باحر کت اسپرم به سمت تخمک(در قرآن تحت عنوان نطفه) ونفوذ در آن و مخلوط شدن با تخمک(در قرآن تحت عنوان امشاج) سلول تخم ایجاد می شود و بعد این سلول تخم شروع به رشد و نمو بوسیله تقسیم سلولی می کند(در قرآن تحت عنوان تعدیل) ، که این سلول تخم حاوی DNAزن و مرد می باشد . در قرآن شکل گیری انسان نخستین از سلاله(خاک) و خلقت مابقی انسان ها از نطفه است. نطفه وقتی بدون قرینه بیاید منظور اسپرم و تخمک لقاح یافته است که بعداز لقاح بصورت علقه(خون بسته) در می آید و به دیواره رحم می چسبدوبعد به صورت مضغه(گوشت جویده) درمی آید،سپس مضغه به استخوان و گوشت ( عظام و لحم)تبدیل می شود،که خداونددر هر یک از این مراحل تسویه( صورتگری) می نمایدسپس نوبت به دمیدن روح میرسد ،مازاد بر این مراحل طبق روایات جنین دارای تکامل روحی نیز می باشد. مباحث مطرح شده در زمینه جنین شناسی قرآنی،بخش اندکی از بحث می باشدکه باتامل بیشتر در قرآن وپیشرفت علمی بشر،اطلاعات گسترده تری دربارة جنین شناسی آشکارمی گردد. در این تحقیق از قرآن کریم و تفاسیر و سایر کتب علوم و معارف قرآنی ،از محققین و اندیشمندان در این زمینه و کتب علمی- پزشکی و جنین شناسی استفاده شده و تلاش گردیده با مطالعه و تسلط بر موضوع و مطالب بتوان ساختار مطلوب و جامعی را در تحقیق ایجاد نمود. کلید واژه : قرآن ، جنین ،نطفه، لقاح