اعجاز علمی قرآن
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: الزهرا زرین شهر
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : ش.کندرانی