امام، مظهر عزت و پیروزی؛ منتظری، منادی شکست و ناامیدی
53 بازدید
محل نشر: خبرگزاری رسا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/07/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خبرگزاری رسا - از جمله اشخاصی که با سخنان انتقادی و عمدتا به دور از انصاف خود همواره خوراک بنگاه های تبلیغاتی دشمن را تهیه می کرد، آیت الله منتظری بود. با نیم نگاهی به سخنان ایشان، تنها چیزی که مشاهده می شود، سخن از شکست و ناامیدی است.